"Pappa, zullen we dat lied nog één keer samen spelen..."

Lied 323

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem ...heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begeeft mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel... eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.

Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.

Streel Gij met Uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in Uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in Uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe Uw Wezen
dat Ge in mij Uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

[back]
.